وقت سفارت

جهت دريافت مدارك مربوط به هر كشور روي آن كليك كنيد:

 

وقت سفارت آمريكا:

 مدارک مورد نیاز وقت سفارت آمریکا

فرم ds 160 توریستی/تفریحی

...........................................................................................

وقت سفارت كانادا:

فرم  مشخصات فردی درخواست کانادا

فرم  مشخصات خانوادگی درخواست کانادا

چک لیست ویزای توریستی کانادا

..........................................................................................